Miljö - Värmepump anmälan installation

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Till ansökan/anmälan ska följande bifogas:

 •  Situationsplan/tomtkarta i lämplig skala med avstånd utmärkta. Situationsplanen ska visa byggnader, vatten-, avlopps-, el-, tele- och övriga ledningar samt borrhålets, alternativt kollektorslingans läge. Om borrhålet lutas ska det framgå av situationsplanen.

  Även grannars värmepumpar bör markeras på situationsplanen.
  Avståndet mellan flera bergvärmeanläggningar bör överstiga 20 meter. Avståndet mellan borrhål och hus eller väg bör överstiga 4 meter.
  Vid anläggande av värmepumpsanläggning utanför kommunalt VA-område ska även den egna och grannarnas vattentäkter och avloppsanläggningar markeras på situationsplanen. Avståndet mellan borrhål och enskild vattentäkt/avlopp bör vara minst 30 meter.

 • Grannyttrande (se separat blankett för grannyttrande)
  Om borrhål/kollektorslang ska upprättas närmare tomtgräns än 10 meter, krävs ett grannyttrande, grannen ska även skriva på situationsplanen.

  Observera att handläggning inte påbörjas förrän anmälan är komplett!

  För handläggning av anmälan kommer samhällsbyggnadsnämnden att ta ut en avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Debitering sker enligt separat faktura.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa