Miljö - Cistern installation eller tas ur bruk

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan cistern för förvaring av diesel-, eldnings-, spillolja eller andra petroleumprodukter (enligt NFS 2003:24, 4 kap. 1§)

Anmälan cistern som tas ur bruk (enligt NFS 2003:24, 9kap. 1§)

De anmälda uppgifterna kommer att registreras i samhällsbyggnadsnämndens register. Registret är tillgängligt för allmänheten.
Debitering för handläggning av anmälan kommer att ske i separat räkning och enligt den taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Taxan är indexreglerad och räknas upp årligen.

Handläggning påbörjas först när anmälan är komplett.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa