Miljö - Cistern installation eller tas ur bruk

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan cistern för förvaring av diesel-, eldnings-, spillolja eller andra petroleumprodukter (enligt NFS 2003:24, 4 kap. 1§)

Anmälan cistern som tas ur bruk (enligt NFS 2003:24, 9kap. 1§)

De anmälda uppgifterna kommer att registreras i samhällsbyggnadsnämndens register. Registret är tillgängligt för allmänheten.
Debitering för handläggning av anmälan kommer att ske i separat räkning och enligt den taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Taxan är indexreglerad och räknas upp årligen.

Handläggning påbörjas först när anmälan är komplett.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa