Miljö - Ansökan om Befrielse från skyldigheten att lämna hushållsavfall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Avgift för handläggning tas ut enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.

Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen
43 § Fastighetsinnehavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på den egna fastigheten på ett sätt så att inte olägenhet uppstår, kan efter ansökan till tillsynsmyndigheten om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfall till renhållaren för transport, bortskaffande och återvinning. Tillsynsmyndigheten kan, när särskilda skäl föreligger, medge ytterligare undantag från dessa föreskrifter.

(ur föreskrifter om avfallshantering för Vingåkers kommun antagen av kommunfullmäktige 2014-10-06, §112)

Ansökan ska göras hos tillsynsmyndigheten senast två månader före den begärda uppehållsperioden. Vid uppehållsperiodens slut återupptas hämtning automatiskt om inte förnyad ansökan har gjorts och beviljats.

(ur Föreskrifter om avfallshantering för Vingåkers kommun, antagen av kommunfullmäktige 2014-10-06, § 112)

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa