Bygg/Miljö - Klagomål

LÄS MER

Här kan du ange om du har klagomål som rör till exempel störningar i boendet eller utomhus, bullerproblem, avfall eller livsmedel.

För att vi ska kunna handlägga ditt klagomål behöver vi kompletterande uppgifter från dig. Du behöver föra dagbok under ett par veckor för att vi ska få ett tillräckligt bra underlag för beslut. Vi vill att du fyller i datum och tidpunkter när du upplever störningen. Vi vill även att du beskriver vad det är som stör dig. Vi kan komma att avsluta ärendet utan åtgärd om du inte skickar in störningsdagboken.

Störningsdagboken finns att ladda ner under blanketter.

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • Fastighetsbeteckning
  • E-postadress

Du kan vara anonym

Miljöförvaltningen går igenom alla klagomål och tips vi får in, även om anmälaren är anonym. I vissa fall startar vi en utredning direkt, i andra fall bedömer vi att det kan vänta tills nästa ordinarie kontroll.

Om du vill vara anonym behöver du tänka på att alla handlingar som kommer till miljöförvaltningen omfattas av offentlighetsprincipen.

Det innebär att vi inte kan garantera din anonymitet om du anger ditt namn i anmälan eller skickar från en personlig e-postadress, även om du anger att du vill vara anonym.

Det är möjligt att göra en anonym anmälan via förvaltningens e-tjänster utan att uppge namn och kontaktuppgifter.

Anmälan kan lämnas anonymt men om du vill att vi ska kunna kontakta dig måste du fylla i namn och kontaktuppgifter i anmälan.

Ändamålet med behandlingen

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Samtycke för behandlingen

Laglig grund för behandlingen

  • Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse

Lagringstid

  • I enlighet med nämndens dokumenthanteringsplan.

Övrigt om lagringstid

Läs mer om behandling av personuppgifter här.

Mottagare av personuppgifter

Vi har fått dina uppgifter från den registrerade. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med personal inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på [se punkt 9].

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig
Samhällsbyggnadsnämnden
samhällsbyggnadsnamnden@vingaker.se

Frågor om e-tjänsten

Karolina Rosta
Karolina.Rosta@vingaker.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa