Bygg/Miljö - Klagomål

LÄS MER

Här kan du ange om du har klagomål som rör till exempel störningar i boendet eller utomhus, bullerproblem, avfall eller livsmedel.

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • Fastighetsbeteckning
  • E-postadress

Ändamålet med behandlingen

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Samtycke för behandlingen

Laglig grund för behandlingen

  • Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse

Lagringstid

  • I enlighet med nämndens dokumenthanteringsplan.

Övrigt om lagringstid

Läs mer om behandling av personuppgifter här.

Mottagare av personuppgifter

Vi har fått dina uppgifter från den registrerade. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med personal inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Övriga upplysningar

Du når vårt dataskyddsombud på 0157-43 00 00 (Flens kommun).

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på [se punkt 9].

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig
Samhällsbyggnadsnämnden
samhällsbyggnadsnamnden@vingaker.se

Frågor om e-tjänsten

Pontus Lindström
pontus.lindstrom@vingaker.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa