Miljö - Anmälan om tillstånd/ändring/upphörande av tobaksvaror

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information om vilka regler som gäller för att få ett tillstånd Krav på tillstånd för försäljning av tobaksvaror

Från och med den 1 juli 2019 behöver du tillstånd för att sälja tobaksvaror till konsumenter.

Ansökan om tillstånd

Ett egenkontrollprogram ska bifogas till din ansökan om tillstånd.

En ansökan om tillstånd ska lämnas in till den kommun där försäljningsstället ligger.

Om försäljningsställe saknas ska ansökan lämnas in till den kommun där företaget har sitt säte. Om säte saknas i Sverige ska ansökan lämnas in till den kommun där företaget har ett fast driftsställe.

Ett tillstånd avser ett specifikt försäljningsställe. Det innebär att om du säljer tobaksvaror från flera försäljningsställen måste du ansöka om tillstånd för varje försäljningsställe.

Du som anmält till din kommun att du säljer tobaksvaror

Du som före den 1 juli 2019 har anmält till din kommun att du säljer tobaksvaror till konsumenter får fortsätta att sälja tobaksvaror om du senast den 1 november 2019 lämnar in en ansökan om tillstånd till kommunen. Du får då fortsätta att sälja tobaksvaror fram till att kommunen fattat beslut i ditt ärende. Om du inte lämnar in en ansökan om tillstånd senast den 1 november 2019 får du inte fortsätta sälja tobaksvaror.

Om kommunens prövning

Den som ansöker om tillstånd för att sälja tobaksvaror till konsumenter ska visa att han eller hon med hänsyn till sina ekonomiska och personliga förhållanden, och omständigheter i övrigt, är lämplig att utöva verksamheten. När en juridisk person ansöker om tillstånd kan det innebära att alla personer med betydande inflytande i den juridiska personen utreds. Personer med betydande inflytande kan till exempel vara aktieägare med betydande inflytande, finansiärer, styrelseledamöter, verkställande direktör och bolagsdelägare. Uppgifter från Skatteverket och Kronofogden samt Polismyndigheten kan komma att begäras in i samband med att kommunen utreder lämpligheten.

Avgift

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för sin prövning av ansökan om tillstånd. Varje kommun beslutar vilken avgift som gäller i just den kommunen.

Konkurs

Om den som har ett försäljningstillstånd försätts i konkurs upphör tillståndet att gälla. Om konkursförvaltaren avser att driva verksamheten vidare måste förvaltaren lämna in en ny ansökan om tillstånd. Kommunen ska behandla en sådan ansökan med förtur.

Var du hittar reglerna

Reglerna om tillstånd och avgifter hittar du i lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088).

5 kap. 1–4 §§ och 8–9 §§ handlar om tillståndsansökan och prövningen. 8 kap. 1 § handlar om kommunens rätt att ta ut en avgift för sin prövning.

Information om när du anmäler en förändring i företaget

Om du har tillstånd att sälja tobak och det sker förändringar i företaget ska detta i vissa fall utan dröjsmål anmälas till kommunen.

Uppgifter som ska anmälas utan dröjsmål kan vara till exempel något av följande:

−  Betydande förändringar gällande ägare i ett bolag.

−  Betydande förändringar i en styrelse.

−  Kontaktuppgifter till tillståndshavaren.

−  Den som har försäljningstillstånd har avlidit.

−  Den som har försäljningstillstånd har fått förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

−  Om du gör ändringar i ditt egenkontrollprogram.

Om du inte längre nyttjar ditt tillstånd

Om ett tillstånd inte längre nyttjas ska detta utan dröjsmål anmälas till kommunen. Ett tillstånd som inte används ska återkallas, antingen på kommunens initiativ eller på tillståndshavarens initiativ. Det är dock tillståndshavaren som är ansvarig för att, utan dröjsmål, anmäla att verksamheten upphör till kommunen.

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Telefonnummer arbete
 • Mobilnummer
 • Telefonnummer hem
 • Adress till arbete
 • Organisationsnummer
 • Förenings- eller organisationsnamn
 • Företagsnamn

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen

 • Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse

Lagringstid

 • I enlighet med nämndens dokumenthanteringsplan.

Övrigt om lagringstid

Läs mer om behandling av personuppgifter här.

Mottagare av personuppgifter

Vi har fått dina uppgifter från den registrerade. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.De personuppgifter vi behandlar om dig delas med personal inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Övriga upplysningar

Du når vårt dataskyddsombud på 0157-43 00 00 (Flens kommun).

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på [se punkt 9].

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

 

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa