Mark - Ansökan om grävtillstånd i kommunal platsmark

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anvisningar för grävning i kommunal mark i Vingåkers kommun.

1. Återställningsarbeten

a) Beläggning utförs, mot ersättning från ledningsägaren, av den beläggningsentreprenör som kommunen eller Sörmlands Vatten har ramavtal med, alternativa överenskommelser kan var möjliga.

b) Överbyggnaden ska utföras av ledningsägaren och dimensioneras efter föreskrifterna i den senaste utgåvan av ATB Väg.

c) Om mer än 50 % av körbanebredden tas i anspråk för schakten beläggs hela bredden på ledningsägarens bekostnad. Detsamma gäller på gång- och cykelvägar samt gångbanor.

d) Minsta bredd på ej berörd yta ska alltid överstiga 1 m.
e) Då bredden på befintlig körbana understiger 4 m godkänns endast en längsgående skarv, d v s asfaltering kommer alltid att utföras till minst en kant på ledningsägarens bekostnad.

f) Vid schaktning under perioden 15 november-15 april kommer vid behov provisorisk återställning med asfaltsgrus att utföras för att efter 15 april fräsas ut och ersättas med rätt beläggning. Kostnaden för detta faktureras ledningsägaren.

g) Schaktmassor ska under schaktningsarbetet av ledningsägaren transporteras bort från schaktplatsen, om inte kommunen i det enskilda fallet bestämmer annat.

h) Uppbrutna asfaltsmassor ska särskiljas från övriga massor och transporteras till återvinning om inte annat överenskoms med kommunen.

i) Om återställningsarbetet berör gröna ytor ska ytan återställas till förutvarande typ. Växtmaterial som skadats eller dött på grund av ledningsägarens arbete ska ersättas med nytt så att inte ytan får ett utseende som markant avviker från förutvarande. Växtinförskaffning och nyplantering sker genom kommunens försorg. Kostnaden debiteras ledningsägaren.

2. Garantibesiktning ska utföras efter två år efter godkänd slutbesiktning

Ledningsägaren svarar för eventuella fel som uppkommit och kan anses bero på utförda arbeten. Garantitiden för vegetation börjar gälla efter godkänd besiktning på vegetationen, vilket kan vara ett annat datum än för besiktningen av övriga utförda arbeten. Ledningsägaren kallar till garantibesiktningen. Underlåtelse att kalla till garantibesiktning medför att garantitiden för ledningsägaren förlängs till garantibesiktningen är utförd.

3. Trafikanordningsplan

Arbetsområdet märks ut med varningsmärken från båda på båda sidor om vägen. Sidomarkeringsskärmar och tungskydd ska placeras ut i anslutning till tvärgående schakt. Berörda boende samt utryckningstrafik(blåljus) ska kontaktas i god tid före arbetets start. Återvändsgata märks ut på klumpfot.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa