Mark - Ansökan om grävtillstånd i kommunal platsmark

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ny länk https://gravtillstand.vingaker.se/permits/

INGREPP I KOMMUNAL MARK

 

Datum 2020-05-19

Kommunfullmäktige i Vingåkers kommun fastställde den 20 april 2020 föreskrifter och taxor för ingrepp i kommunens mark. Dessa finns att läsa på kommunens hemsida i författningssamlingen. I korthet gäller följande process med tillhörande taxor:

Anläggningsägare i texten är den som äger och förvaltar anläggningen, ex: Sörmlands vatten, Vattenfall, IP-only.

1. Ansökan

2. Förbesiktning

3. Återställning

4. Slutbesiktning

1.Ansökan- För att göra ingrepp i kommunens mark krävs tillstånd, det söks senast 10dagar innan arbetets start. Vid akut grävning kontaktas kommunen snarast och ansökan lämnas in senast 1 dag efter arbetets start. Godkänt tillstånd och TA-plan ska finnas på arbetsplatsen.

2.Förbesiktning- Anläggningsägaren ska alltid dokumentera arbetsområdet innan arbetet påbörjas, dessa överlämnas om kommunen begär det.

3.Återställning- Återställning utförs/beställs och bekostas av anläggningsägaren. Lagertjocklek återställs i enlighet med omkringliggande lager. Vid längsgående schaktska arbetet utföras så att endast en (1) skarv uppkommer mot den befintliga beläggningen. Vid skärning ska raka kanter alltid eftersträvas, andra lösningar samråda smed Vingåkers kommun. I körbanan får beläggningsskarven inte utföras i hjulspåren. Hela bredden ska beläggas om schaktbredden är mer än 50% av körbana-, körfälts-, gång- eller cykelbanebredden, eller om totalbredden är mindre än 1,5 meter oavsettschaktbredd. Under schaktning och återställning ska egenkontroll och dokumentation utföras kontinuerligt.

Om trafikmarkeringar behöver återställas kommer detta arbete utföras av Vingåkers kommun och kostnaden debiteras anläggningsägaren.

4. Slutbesiktning- Omedelbart efter avslutat arbete ska slutbesiktning ske. Det är anläggningsägaren som ansvarar för att kalla till besiktning. Området ska vid besiktningsarbetet vara helt återställt.

Garanti och taxor: Kommunen tar ut ersättning för administration, tillsyn, framtida underhåll och standardsänkning till följd av ingrepp i kommunens mark. Efter grävning i allmän mark gäller, från den dag permanent beläggning lagts eller återställning av växtlighet etablerats en garantitid på 5 år för återställningsarbetet.

Ersättning beläggning: >3 år: 150 kr/ m2, <3år: 500 kr/m2, vegetation: 50 kr/m2

Tillkommande ersättning vid avvikelser: Saknar/ej godkänt grävtillstånd, ej efterlevd TA-plan/trafikföreskrift, farligt arbetsområde: 4000 kr.

Akut ansökan som ej inkommit efter 1 dag: 2000 kr.

Ej påkallad slutbesiktning: 2000 kr/vecka.

Säkerhetsbrister: 2000 kr.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa