Miljö - Anmälan 38§ skola förskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd – Förskola, Skola, Fritidshem, Resurscenter etc

De anmälda uppgifterna kommer att registreras i samhällsbyggnadsnämndens register. Registret är tillgängligt för allmänheten.

Handläggning påbörjas först när anmälan är komplett.

Lagar och föreskrifter

Miljöbalken (1998:808)
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Mer information om egenkontroll och tillsyn på skolor, förskolor osv; www .folkhalsomyndigheten.se

Avgift

Debitering för handläggning av anmälan och årlig avgift utgår och kommer att ske i separat räkning och enligt den taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Taxan är indexreglerad och räknas upp årligen. Observera att registrering av livsmedelshantering och eventuellt enskilt vatten, enskilt avlopp samt bygglovsanmälan/ansökan måste göras separat.

INFO:

Åtgärder kan behöva vidtas för att anpassa lokalen till aktuell verksamhet. Ändrad verksamhet kräver oftast bygglov, kontakta bygglovshandläggare, vxl: 0151-191 00.

Lokalen ska inte placeras i närheten av kraftledningar, industrier, garage, trafikerade gator, stall eller annan verksamhet som är störande eller kan misstänkas påverka människors hälsa negativt. Lekytor ska ligga i direkt anslutning till lokalen. Park- och naturområden bör finnas i nära anslutning till lokalen. Dör barn/elever vistas ska miljökvalitetsnormer för partiklar (PM10) samt kvävedioxid klaras och trafikbullernivån får inte överskrida 55 dBA ekvivalent utomhus.

Bostäder i direkt anslutning till lokalen rekommenderas inte då det kan ge upphov till störningar och klagomål från närboende. Tänk på att tobakslagen gäller dygnet runt, även utomhus där det finns skolgård eller liknande.

Lokalerna ska ha bra dagsljusförhållanden och fönster ska vara utformade så att barn har möjlighet att se ut. Vid behov ska tillräcklig solavskärmning finnas. Fönsterytan ska vara minst 10 % av golvytan i rum där barn vistas stadigvarande. Källarlokaler är därmed olämpliga.

Tillgänglig yta för barn/elever behöver vara minst 7,5 kvadratmeter per

För barnomsorg behöver det finnas minst 1 toalett per 10 barn. Skola behöver det finnas minst 1 toalett per 15 barn. Minst 1 dusch per 10 barn/elever behöver det finnas efter idrottslektioner. Hygien utrymmen för personal behöver vara åtskilt från barnens/elevernas.

Den ekvivalenta ljudnivån inomhus från fasta installationer ex ventilation, radiatorer, får inte överstiga 30 dBA i de rum där barn/elever vistas stadigvarande. Efterklangstiden ska vara under 0,5s i de rum där barn/elever vistas stadigvarande. Har inte mätningar skett så ska de utföras.

För att minska risken för smittspridning ska separat vask finnas för städvatten. Frånluftsventilationen behövs för att ventilera bort föroreningar från bl.a. kemikalier och för att motverka fuktproblem.

En obligatorisk funktionskontroll (OVK) av ventilationssystemet ska alltidutföras innan en lokal tas i bruk. Därefter ska ny OVK utföras vart 3:e år för skolor/forskolor. I lokalens rum ska uteluftsflödena inte understiga 7 l/s per person samt ett tillsägg på 0,35l/s per kvadratmeter golvyta för att ventilara ut emissioner från material med mera. Verksamheten ska ha kontroll över lokalens luftflöden och luftkvalitet. För utrymmen som gymnastik-, kemi- och datorsalar krävs betydligt högre luftflöden. Om koldioxidhalten mäts vid normalanvändning och regelmässigt överskrider 1000 ppm är det en indikation på att ventilationen inte är tillfredställande. Det är svårt att uppnå de satta riktvärdena med annat är FT eller FTX system. Av dessa system är det FTX som rekommenderas.

Tecken på fuktskada kan vara missfärgning på golv/vägg/tak, bubbliga golvmattor, kondens på fönster och avvikande lukter.

För att minska risken för tillväxt av bakterier i vattenledningarna, t.ex. legionellabakterier, är det viktigt att varmvattnet i ledningar och tappställen har rätt temperatur. Varmvattentemperaturen vid tappställen det vill säga handfat och duschar ska vara minst 55°C. I beredare och ledningar ska varmvattnet hålla minst 55°C. Tappställen för barns handtvätt kan ha en lägre temperatur p.g.a. skållningsrisken. Om varmvattnet ska hålla en lägre temperatur än 55°C är det viktigt att nedregleringen utförs på ett korrekt sätt. Duschar som används av barn/elever ska kunna spärras vid 38°C. mer information finns i Boverkets byggregler och på deras webbplats, www.boverket.se.

Farligt avfall får inte blandas med annat avfall och måste omhändertas separat. Förpackningar och annat avfall som uppstår i verksamheten får inte slängas bland hushållssoporna eller i återvinningsstationerna. Har man inte avtal med behörig avfallshämtare så behöver en anmälan till Länsstyrelsen för transport av farligt avfall ske. Är du osäker kontakta Länsstyrelsen. Allt avfall måste lämnas till godkänd mottagare.

Mätning av radongashalt ska alltid göras vid nylokalisering, vid ändringar i ventilationssystem, renovering/ombyggnation och om tidigare mätning är äldre än 10år.

Anmälningspliktiga verksamheter som skolor och förskolor ska ha en dokumenterad egenkontroll enligt miljöbalken och förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Det innebär att verksamhetutövaren är skyldig att ha kunskap om verksamhetens och lokalens påverkan på människors hälsa och miljö. Riskbedömning är grunden till att hinna risker/misstänkta risker och därigenom förebygga eller eliminera risken. Ansvarsfördelning, hantering av kemikalier, avfall med mera och rutiner samt uppföljning är delar i egenkontrollen.

Anmälan ska ha inkommit senast sex veckor innan verksamheten startar/lokalerna tas i bruk. För Samhällsbyggnadsnämndens handläggning av anmälan tas avgift ut enligt av Kommunfullmäktige fastställd taxa.

Om verksamhet startar innan att anmälan har gjorts kommer beslut om miljösanktionsavgift tas. Miljösanktionsavgiften är 3000 kronor och tillfaller staten.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa