Miljö - Ansökan mulltoa

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om inrättande av mulltoa, annan biologisk toalett eller annan toalett än vattentoalett - Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Ansökan om eget omhändertagande av latrin
- enligt 38 § Föreskrifter om avfallshantering för Vingåkers kommun

Till ansökan/anmälan ska du även bifoga följande

  • Teknisk beskrivning/information från tillverkaren om toaletten, t ex. detaljerad broschyr, installationsanvisning eller skötselanvisningar.
  • Karta över fastigheten:
    •  Vid latrinkompostering ska följande information finnas på kartan: Plats/yta för kompostering och avstånd till närliggande vattentäkter. Avstånd till vattendrag och eventuella vattenförande diken ska också finnas med. 
    • Vid spridning av urin ska följande information finnas på kartan. Ytan för spridning av urin, vattentäkter inom 60 meters avstånd från spridningsytan, samt grundvattnets strömningsriktning.

För samhällsbyggnadsnämndens prövning av ansökan/anmälan utgår en handläggningsavgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa.
Mer information om avlopp, latrinkompostering och urinhantering på den egna fastigheten finns på www.vingaker.se och www.avloppsguiden.se

För mer information om latrinhämtning, kontakta Sörmland Vatten och Avfall AB: Kundtjänst: 0150-800 100

En komplett ansökan/anmälan förkortar handläggningstiden!

För att få tillstånd att sprida latrin och urin måste fastigheten ha tillräckligt stor beväxt yta. Generellt behövs det 50 m2/person och år för att sprida urin, och 10m2/person och år för att sprida latrin, för ett permanentboende.
Generellt gäller även skyddsavstånd på 6 m mellan yta för spridning och dricksvattentäkter/vattendrag.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa