Anmälan 28 § för underrättelse enligt 10 kap. 11 miljöbalken

LÄS MER

Enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan anmälan till tillsynsmyndigheten vidta en avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning enligt 10 kap. miljöbalken, om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna och denna risk inte bedöms som ringa. Enligt 10 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) skall den som äger eller brukar en fastighet oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se
0151 191 00

Personuppgiftsansvarig

Samhallsbyggnadsnamnden
Samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se