Miljö - Anmälan om Användning av avfall för anläggningsändamål

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål enligt 29 kap 14 § (kod 90.140) Miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan inklusive bilagor ska vara Samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast 6 veckor innan planerad start. Ej fullständigt ifylld anmälan förlänger handläggningstiden.

Avgift för tillsyn

Du får betala timavgift för tillsyn och handläggning i ditt ärende i enlighet med av kommunfullmäktige beslutade taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område. Avgiftens storlek beslutas då ärendet avslutas.

Information

De anmälda uppgifterna kommer att registreras i samhällsbyggnadsnämndens register. Registret är tillgängligt för allmänheten.
Debitering för handläggning av anmälan kommer att ske i separat räkning och enligt den taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Taxan är indexreglerad och räknas upp årligen.

Handläggning påbörjas först när anmälan är komplett.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa